注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

蒲公英

朴素 自然 平凡 顽强

 
 
 

日志

 
 

五年级语文下册1---8单元看拼音写词语(预习之后检测)  

2015-01-31 10:11:42|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元词语盘点:

gāo gē    lǜ tǎn    róu měi   xuàn rǎn     gōu lè      dī yín     qí lì  

                                                                                                                  

sǎ tuō    yū huí    jí   chí    mǎ  tí    lǐ  mào    jū  shù    xiū sè     

                                                                                                                   

tiān yá   qīng xī   chā zuǐ   fēn biàn   fǔ mō    jiè shào     xīn jiāng 

                                                                                                                

rè hū hū         yī  bì qiān lǐ       cuì sè yù liú       jīn piāo dài wǔ  

                                                                                                                

gǔ pǔ     diǎn yǎ    chù lì     róng zhuāng    shǒu hòu     tuó niǎo  

                                                                                                                 

shāng mào    zhī má    yāo ráo    jī xiè    kāi záo     wēi é    méi tǐ  

                                                                                                                

chěng xiōng      sī chě      xiào lǜ      guàn tōng      xià mǎ wēi  

                                                                                                                

měi lún měi huàn     yín zhuāng sù guǒ     yán zhèn yǐ dài     shǐ liào bù jí    

                                                                                                                 

bēi shuǐ chē xīn     fèi qǐn wàng shí  zhēng níng   bǎo mǎn    jīng shén

                                                                                                                 

huí wèi      shuāi jiāo      xiàn rù     hún huáng yī tǐ       bǐ  shǒu  

                                                                                                                  

 第二单元词语盘点:

mù tóng    suō yī    jī lóng   péng lái    zhān mào    xiè méi    

                                                                                                                    

yòu zhì    shā mò    jì mò   mián ǎo   tuó róng    páo zǐ    shǎ shì 

                                                                                                                      

huò huàn    huá xiáng    shuāng bì    tiān fù    táo qì    fáng ài  

                                                                                                                       

lí    mǐ     xiū kuì     xìng kuī    qū zhú     pò hài     suí xīn suǒ yù  

                                                                                                                   

jiǎo jìn nǎo zhī      mà zhà      yīng táo    bàng ké   xiā nào   wō  guā  

                                                                                                                     

chéng chè     kùn jiǒng    huā bāo    róu ruǎn     liǔ xù     xuān nào  

                                                                                                                      

shū zhuāng      yuán gǔn gǔn       shuǐ mò huà      yī dòng bù dòng

                                                                                                                                               

jǔ jué    jiāo cuò   pēi tāi    qǐ zhǐ    chī mí   yùn zhuàn zì rú   shuǐ piáo  

                                                                                                                                             

 牧童                       舟过安仁

                                                      

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                         

清平乐。村居

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                          

                                                                         

第三单元词语盘点:

wǔ rǔ     wēi fēng        ǎi xiǎo      lěng xiào     wéi nán      guī ju 

                                                                                                                            

chū xī       dà chén      gān jú        dào zéi        qǔ xiāo xiào xī xī  

                                                                                                                   

shí huà shí shuō        miàn bù gǎi sè        ān jū lè yè        jiě shì    

                                                                                                                   

wán hǎo wú sǔn           bù xī dài jià         liǎo rú zhǐ zhǎng

                                                                                                                   

qiú   fàn        péi bú shì        fù   zé         zhāo  dài  

                                                                                                                        

第四单元词语盘点:

zhàn yì       fēng suǒ    zàn shí     xiāo yān     qíng yì     è  hào  

                                                                                                                   

dà sǎo     lán zi     páo xiào     kuáng bēn    níng xiào yōng dài  

                                                                                                                                 

shā   yǎ      fàng  sì     bào  zi    shēn yín     xiōng táng    chān  fú  

                                                                                                                                    

luàn hōng hōng         xuě zhōng sòng tàn         tóng guī yú jìn    

                                                                                                                                       

kě dǎng       diē diē zhuàng zhuàng      quán gǔ       liǎng bìn bān bái    

                                                                                                                                    

yán   lì       shōu liǎn     gē dā     cū cāo     chōu yē     hóng xiù   

                                                                                                                                           

mù juān     shuǐ bèng     chóu qí     diān bǒ       jié zòu     cù yōng 

                                                                                                                                          

qīng kē miàn     xǐ chū wàng wài     rè qì téng téng     wú biān wú yá  

                                                                                                                                            

yǎn yǎn yī xī       pò bù jí dài    xīn xīn kǔ kǔ        yī shēng bù kēng

                                                                                                                                            

hūn mí bù xǐng     sù yíng dì         xià xún     fàng qì       táng   cí

                                                                                                                                         

shì   bù       gāng qiáng     qīng shòu      jì diàn        shēn qíng hòu yì

                                                                                                                        

 第四单元日积月累:

jīng wèi tián hǎi          yú gōng yí shān           hán xīn rú kǔ    

                                                                                                                         

jiān kǔ zhuó jué           bǎi zhé bù náo            qiān lǐ tiáo tiáo   

                                                                                                                             

fēng yǔ wú zǔ             jiān zhēn bù qū           chì dǎn zhōng xīn  

                                                                                                                              

jū gōng jìn cuì             fú wēi jì kùn              fù tāng dǎo huǒ

                                                                                                                               

chōng fēng xiàn zhèn            rèn láo rèn yuàn  

                                                                                             

gān dǎn xiāng zhào        quán xīn quán yì

                                                                                                          

第五单元词语盘点:

zhào jí       shāng yì       yǔn nuò       lóng zhòng        yuē dìng   

                                                                                                                        

 jù   jué      néng  nài         zhū wèi          dù jì        dū du   

                                                                                                                            

màn zǐ      sī zì      diào dù       shuǐ zhài      léi gǔ       nà hǎn    

                                                                                                                            

chéng xiàng      hè shì bì       gōng wú bù kè       zhàn wú bù shèng 

                                                                                                                             

tóng xīn xié lì       zì yóu miào yòng       shén jī miào suàn     xiàn qī    

                                                                                                                           

pī lì         sū ruǎn líng tōng        bèng liè        bì shǔ       kǎi shū     

                                                                                                                            

wán liè       gōng nǔ shǒu      liàng liàng qiàng qiàng   míng míng lǎng lǎng 

                                                                                                                                     

zì shèng        tiān zào dì shè       shēn tóu suō jìng     zhuā ěr náo sāi

                                                                                                                                    

xǐ   bù        jiā  dàng       xià hu      guǐ   jì        fù jīng qǐng zuì    

                                                                                                                      

tuī  cí     chí yán tàn tīng    zào huà    dǎn  qiè     tuī què    zhī yuán    

                                                                                                                       

 第五单元日积月累:

刘关张桃园三结义----                                  

孔明借东风----                                        

关公赴会----                                          

徐庶进曹营----                                        

梁山泊的军师----                                      

孙猴子的脸----                                        

第七单元词语盘点:

pò zhàn       gū   dōng       zhí   zi      chuān suō     láng zhōng   

                                                                                                                      

miáo tiáo      fēng  sāo       dà   liàng      biāo  zhì      qì  pài    

                                                                                                                         

shǒu  jí       yǎn  kuài       jīng shén dǒu sǒu       bǎng dà yāo cū   

                                                                                                                     

fàng dàn wú lǐ         zhuǎn bēi wéi xǐ        shuā jiāng        pì   gǔ        

                                                                                                                   

tòu liàng        qīng shuǎng       xián jiē       sōu suǒ       wēi yán   

                                                                                                                   

fā zhèng      fā   shǎ      mó lì tōng róng       kè bó      chāo piào   

                                                                                                                     

róng yán        jiǒng kuàng       kuò lǎo       niǎn pǎo        yǎ zhì   

                                                                                                                     

bàn yí      xìng zhì bó bó       miào bù kě yán shí        quán shí měi

                                                                                                                     

kǎo jiū      bàn xìn        xí fù      huī huáng     zǔ zōng      kě lián  

                                                                                                                    

liǎn shēng bǐng qì       shī fū       bāo fú       lòu xiàn      wǔ duàn    

                                                                                                                    

 第七单元日积月累:

wén zhì bīn bīn            yí biǎo táng táng             hǔ bèi xióng yāo    

                                                                                                                         

shén cǎi yì yì            mǎn miàn chūn fēng            chuí tóu sàng qì   

                                                                                                                         

huó bèng luàn tiào           dà yáo dà bǎi               diǎn tóu hā yāo      

                                                                                                                        

 wěi wěi dòng tīng          yǔ zhòng xīn cháng        mù dèng  kǒu dāi

                                                                                                                      

shēn qiáng lì zhuàng          jiàn bù rú fēi             qiǎo shérú huáng

                                                                                                                        

dī shēng xì yǔ 

                                                                                                                      

第八单元词语盘点:

tiān xìng        yǔ zhòu        zhēn qiè      jǐ liáng          xiǎo tǐng   

                                                                                                                  

bǎo mǔ          chuán shāo          jiā jiā hù hù            yōu xián         

                                                                                                                  

chuán cāng        dǎo gào        huá xiào      tíng bó        wēi ní sī    

                                                                                                                  

wǎn ěr yī xiào     huā tuán jǐn cù      chà zǐ yān hóng       yìng jiē bù xiá  

                                                                                                                      

nài rén xún wèi               zòng héng jiāo chā            cāo zòng zì rú 

                                                                                                                        

shǒu máng jiǎo luàn         bèn zhòng     táo zuì     shèn tòu  jù mǎng 

                                                                                                                           

sōng chí àn mó         gān gà       shēn shì       qì fēn       gǎn rǎn 

                                                                                                                        

bān lán chì rè        zhàn lán       chōng pèi       shuò dà     huǒ  jù 

                                                                                                                        

líng tīng     mù shǔ      qiáng hàn     cū guǎng gōu huǒ   shú shì wú dǔ

                                                                                                                         

hán qíng mò mò      dà bǎo yǎn fú    mù bù xiá jiē     fán huā sì jǐn 

                                                                                                                          

第八单元日积月累:

你若要喜爱                                                                      

                                                                           

让预言的号角                                                                     

                                                                            

果实的事业                                                                     

                                                                           

 

  评论这张
 
阅读(293)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018