注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

蒲公英

朴素 自然 平凡 顽强

 
 
 

日志

 
 

六年级上册1-3单元语文词语盘点拼音  

2015-09-28 20:54:20|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册1-3单元语文词语盘点拼音

第一单元 词语盘点

qīng shuǎng       yín sòng  chàng hè    pù bù    dǒu qiào   tǐng bá

(                )      (             ) (            ) (         ) (                     

shēn qū    jīng zhì    yùn hán     ào mì     xiá kè     jìng mì

(           ) (           ) (            )  (           ) (                   

zhuī suí     xiǎo xiàng   qiào lì    hōng kǎo   yīn yùn    yǎn zòu
(           )    (             ) (           )(              ) (            
        

tàn suǒ   qín miǎn    màn yóu  qīn wěn    dé gāo wàng zhòng
(           ) (           ) (             )(           )  
                           

jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì          zuǒ chōng yòu zhuàng

(                 )   (                      )        (                           )

 yì wèi shēn cháng        páng rán dà wù       xíng sè cōng cōng  
(                          )      (                        )     (                       )

shén      yōu yǎ    biàn rèn    qīng xīn    huān yuè    qīng cuì

(           ) (           ) (            )   (           )  (                      

níng jù       è zuò jù     qí miào    wú bǐ    bù jū yì gé   nián guò huā jiǎ 
(          )     (          )  (           ) (          ) (               ) (                 )

第二单元 词语盘点
 jié chū   xiū zhù    shè jì    shī gōng    zǔ náo    kòng zhì

(          ) (         ) (           ) (           )    (          ) (         )
 hōng dòng     jiān jù     yì rán    chǎn píng    miǎn lì      è liè

(              )    (        )   (        )   (               ) (           ) (           )

 ní jiāng    chà dào    zhēn zhì   bì miǎn   méng lóng  qī liáng 
(           ) (            ) (            ) (            ) (              ) (           )

 yǐn yòng   qiáng liè   jū yōng guān   xuán yá qiào bì

(            ) (             ) (                )     (                  )

 kuáng fēng nù háo   rě rén jī xiào  qǐn bù ān xí    sī cháo qǐ fú

(                          ) (                   ) (                  ) (                  )

kě jiàn yì bān    kān cè    tiáo jié    chén mèn   fēn xiǎng   fú yǎng 
(                   )  (         ) (          )   (             ) (            ) (           
    

chūn jié     rè liè      gāng jìng  lǐng lǜe   fù sū   xiān qū   mí liàn

(          )   (        )   (            ) (         ) (          ) (         ) (        )

zhuāng diǎn  jīng tàn  bì kōng    rú xǐ     bō tāo qǐ fú  shuǐ luò shí chū

(            )     (          ) (         )  (         ) (                 ) (                    )

第三单元 词语盘点
 shū shì   gē  bǎn  mián qiǎng  bào yuàn  qīng tīng  xiān qǐ

(           ) (          ) (              ) (             ) (            ) (          )

 kuí wú    sī     dǎo méi   yán sù   yōu lǜ   shén shèng 
(          ) (          ) (           ) (         ) (           ) (            )
yōu yōu  zhuāng zhòng    yí shì   bào qiàn    liū zǒu    jiè yì

(          )    (               )    (          ) (           ) (          ) (        )
 zhuī wèn  huāng táng  shēng wàng   gē shě   shī lín lín 
(            )   (             ) (                ) (           ) (               )
 xīn jīng ròu tiào  zì yán zì yǔ   zì zuò zì shòu   féng féng bǔ bǔ

(                      ) (                  ) (                    ) (                     )

 dà chī yì jīng    cán jí   shòu xuē  kuān hòu  zhāng huáng  jié lì 
(                   ) (          )            ) (            ) (               ) (          )

tài rán  qiǎng zhì  máng rán  quàn zǔ    jiāo huáng    zháo mí  

 (         ) (          ) (            ) (           )   (          )      (          )

  xiū lǐ     rú yuàn     liú lián wàng fǎn     shēn wú fēn wén     liū zhī dà jí

(        )    (         )     (                      )     (                       )     (               )

 shí zhǐ lián xīn   nù mù yuán zhēng   xìng gāo cǎi liè        nài xīn

 (                  )     (                      )      (                  )               

  评论这张
 
阅读(158)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018